Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Úvodní ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.royal-eshop.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Definice pojmů
 • Provozovatelem internetového obchodu www.royal-eshop.cz je společnost Subsido, s. r. o, Pařížská 1574/2,415 01 Teplice (dále jen prodávající).

 • Zákazníkem  internetového obchodu www.royal-eshop.cz (dále jen kupující) je registrovaná i neregistrovaná osoba, která odešle závaznou elektronickou objednávku prostřednictvím internetového obchodu (dále jen objednávka). Při telefonické objednávce nebo při objednání mailem, bude kupující vyzván k následnému provedení elektronické objednávky, čímž se teprve objednávka stane závaznou.

Kupní smlouva 
 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 • K uzavření kupní smlouvy dochází zasláním potvrzení objednávky prodávajícím.

 • Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 • Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávce.

 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho zaplacení a převzetí.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny 

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • výrazným způsobem se změnila cena zboží
 • V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět předem dohodnutým způsobem, a to v nejkratším možném termínu.

 • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než v objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená v objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku nebo její část zrušit.


Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, vrácení zboží, zrušení objednávky
 • Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě, řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.
  Pokud pro tento čin využije jako zprostředkovatele Českou poštu, s. p., je potřeba zaslat zboží doporučeně nebo v jiné „vyšší“ formě poštovní služby vždy však pojištěné na odpovídající hodnotu zboží a to na vlastní náklady. Pro splnění 14ti denní lhůty je určující datum odeslání. Zboží nelze vracet na dobírku.
  Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (tzn. např. dopravné, poštovné, dobírkovné). Pokud nebyla k objednávce účtována doprava z důvodu dosažení částky nad stanovený limit pro získání dopravného zdarma nebo z jiného důvodu, budu skutečná cena za vrácené zboží o cenu dopravy ponížena. Dále bude cena ponížena o 1 % z ceny vráceného zboží, jako kompenzace nákladů na balné, které jinak zákazník získává ke své objednávce zdarma.
  (Příklad: Cena objednávky činí 5000,-, doprava zdarma. Celá objednávka je ve 14 denní lhůtě vrácena. Kupující odešle na vlastní náklady zboží zpět. Cena, kterou prodávající zaplatil za dopravu, je 150,-, 1% z ceny objednávky je 50,-. Kupujícímu bude vráceno 4800,-.)

 • V případě, že se kupující rozhodne objednávku v jakémkoli jejím stádiu (nepotvrzená, potvrzená, zaplacená, expedovaná atp.) zrušit, je povinen o tomto informovat prodávajícího prostřednictvím kontaktního e-mailu, kontaktního formuláře nebo telefonicky, kdy je nezbytně nutné uvést jméno a příjmení, variabilní symbol objednávky, přihlašovací údaje do eshopu pro ověření oprávněnosti ke zrušení objednávky. Pokud bude kupující o tomto kroku informovat telefonicky, budete vyzván k zaslání písemného zrušení objednávky jedním z výše uvedených způsobů.

Reklamační řád

 • Tento reklamační řád stanovuje postup prodávajícího a kupujícího pří případné reklamaci zakoupeného zboží. Případné reklamace jsou vyřízeny v souladu s tímto reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR. Reklamaci lze provést a uznat pouze v případě, že je zboží v záruční době.

 • Naše společnost si je vědoma, že jakákoli reklamace je pro kupujícího nepříjemnou záležitostí, proto se budeme snažit o co nejméně zatěžující postup při jejím vyřízení.

Záruční doby
 
 • Při prodeji krmiv je zákonná záruční lhůta tři týdny. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném uvedena lhůta minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby, končí záruční doba uplynutím této lhůty.

 • Při případném prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje (uzavření kupní smlouvy). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu.

 

 • Záruka se nevztahuje na vady způsobené:  
  • neodborným použitím věci
  • mechanickým poškozením nebo opotřebením věci způsobené jejím užíváním

  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
  • jinými vnějšími vlivy
 • Dále se záruka nevztahuje na věci:
  • reklamované po záruční době
  • na kterých byly porušeny ochranné známky či pečetě výrobce
  • které byly neodborně instalovány, upravovány či opravovány
  • které byly použity v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
  • u kterých bude předložen pozměněný záruční list, či doklad o prodeji věci

 

Reklamace zboží

 • V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 • Pro rychlejší vyřízení reklamace je vhodné o této skutečnosti předem informovat prodávajícího telefonicky nebo elektronicky.

 • Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u prodávajícího zasláním reklamovaného zboží na adresu provozovatele e-shopu nebo osobně po předešlé telefonické domluvě. Prodávající posoudí nebo předá k posouzení oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.

 • Kupující je povinen při reklamaci uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a je nutné zaslat nebo předložit veškeré doklady související s koupí zboží:

  • doklad o zaplacení zboží
  • popřípadě záruční list, pokud byl vystaven
  • přesný popis závady, kontakt na Vaši osobu

Nárok má kupující podle posouzení vady na tyto způsoby vyřízení reklamace:

  • bezplatné odstranění vady věci
  • přiměřenou slevu z ceny věci
  • výměnu věci
  • pokud není možná ani jedna ze shora uvedených možností, má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny


V případě oprávněné a zcela zřejmé reklamace Vám nabízíme co nejrychlejší a nejvýhodnější řešení.

V případě pochybností či nejasností s možnostmi použití prodávané věci doporučujeme předem kontaktovat naši firmu a předejít tak případným budoucím nejasnostem a nedorozuměním způsobených technickými vlastnostmi některých výrobků či jinými okolnostmi.

 • O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající.
  Při neoprávněné reklamaci, nebude-li zjištěna reklamovaná vada, nebo půjde-li o vadu, na kterou se nevztahuje poskytnutá záruka, může prodávající požadovat úhradu veškerých vzniklých nákladů.

Závěrečná ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

 • Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v okamžik odeslání objednávky, jakož i v okamžik odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 • V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

 • Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu nebo změnu znění obchodních podmínek. O této změně bude vždy návštěvníky e-shopu informovat prostřednictvím informačního článku.

Ochrana osobních údajů

 • Provedením registrace do internetového obchodu vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro obchodní a marketingové účely naší firmy.

 • Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu slouží pouze pro naši potřebu (např. vystavení prodejních dokladů, pro zasílání akcí atd.) a nebudou předány, ani prodány třetí straně. Na Vaši žádost údaje vymažeme z databáze našich zákazníků (kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede).

 

Registrace

 • Pro nákup ale není registrace nutná. Lze provést i nákup bez registrace. Doporučujeme se před prvním nákupem registrovat a objednávky provádět po přihlášení do eshopu, což Vám zajistí čerpání výhod registrovaných zákazníků.

Jak nakupovat

 • Vše o tom, jak přehledně vyhledat produkt odpovídající požadavkům a jak snadno a rychle nakoupit bez zbytečných problémů a navíc výhodně, naleznete v sekci Vše o nákupu.

 
Platební a dodací podmínky

 

zpět
Hlavní strana

Dnes má svátek

Pes:Sigi
Kočka:Enya